Regulamin


Drukuj

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MBONDS.PL

Warszawa, dn. 22.09.2014 r.

 

§ 1
Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego mBonds znajdującego się pod adresem internetowym www.mbonds.pl oraz na innych adresach internetowych naszych partnerów. Postanowienia Regulaminu wraz z wszelkimi zawartymi informacjami określają w sposób wyłączny prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa oraz zakres odpowiedzialności podmiotu posiadającego prawo do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu mBonds.pl. 

§ 2
Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin - niniejszy dokument wraz z ewentualnymi wszelkimi dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.mbonds.pl, zawierający informacje o rynku obligacji, będący własnością Właściciela Serwisu;

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, której przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych;

Dane – dane Użytkownika, w tym o charakterze osobowym, przetwarzane w nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego;

Podmiot – podmiot współpracujący z Właścicielem Serwisu, oferujący sprzedaż Obligacji, którymi są domy oraz biura maklerskie;

Przedstawiciel – osoba wyznaczona przez Właściciela Serwisu do kontaktu z Klientami wyrażającymi chęć inwestycji w Obligacje;

Umowa – umowa kupna Obligacji, zawierana pomiędzy Klientem a Podmiotem.

Administrator – podmiot będący właścicielem serwisu pod nazwą Midven SA z siedzibą w Warszawie, użyczający go do zarządzania i bezpośredniego prowadzenia na poczet wytypowanej firmy zarządzającej;

Obligacje – papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.06.1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz. U. Nr 120 poz. 1300);

Formularz kontaktowy – znajdujący się pod adresem elektronicznym www.mbonds.pl formularz, za pomocą którego Użytkownik podaje swoje dane w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego;

§ 3

Serwis

1. Celem działalności Serwisu jest informowanie o bieżących wydarzeniach na rynku Obligacji korporacyjnych, w tym o nowych emisjach Obligacji przeprowadzanych przez Podmioty;

2. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia określonych wymagań technicznych: 

- Systemy operacyjne: MS Windows, Mac OS X, Linux
- Mobilne systemy operacyjne: Android, Windows Phone, iOS;
- Przeglądarki: IE7+, FIREFOX 3,5+, CHROME 5+, OPERA 11+ oraz inne nowoczesne przeglądarki;

3. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w sposób zakazany przez obowiązujące przepisy prawa, stojące w sprzeczności z niniejszym Regulaminem;

4. Usługi wskazane w punkcie 1 świadczone są nieodpłatnie;

5. Treści wykraczające poza podstawową tematykę Serwisu, znajdujące się w zakładce „Raporty Płatne”, będą dostępne odpłatnie;

§ 4

Dane osobowe

1. Spółka jest administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkowników Serwisu dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu przekazywania użytkownikom informacji na temat bieżących emisji obligacji korporacyjnych.

2. Wysłanie wypełnionego Formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyżej określonym celu, na           otrzymywanie od Spółki informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną. Wyrażenie powyższej zgody jest potwierdzone przez zaznaczenie przez Użytkownika stosowanych pól w formularzu kontaktowym. Zgoda jest w pełni dobrowolna, a zarazem niezbędna do przekazywania użytkownikom informacji za pośrednictwem wyżej wskazanych środków.

3. Zgoda, o której mowa powyżej, może być cofnięta przez Użytkownika w dowolnym momencie. Aby to zrobić, należy przesłać oświadczenie w formie pisemnej na adres siedziby Właściciela Serwisu lub w formie elektronicznej na adres kontakt@mbonds.pl, podając w nim swoje imię i nazwisko. Odwołanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymania zamówionych informacji.

4. Właściciel Serwisu dokłada pełnej staranności w celu zapewnienia aktualności i kompletności danych osobowych Użytkowników Serwisu. Każdemu uczestnikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Może zażądać od Właściciela Serwisu uzupełnienia, zmiany lub usunięcia w całości lub w części danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Formularza kontaktowego. W tym celu należy postępować w sposób opisany w punkcie 3.

5. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 4,5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na szczególną sytuację oraz wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

§ 5

Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie się z nimi zapoznać, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika.