Powrót Kategoria: Komentarz 2019-02-26 12:55:00 MF
Drukuj Zapisz notatkę

Yolo SA z emisją obligacji serii H

Zgodnie z komunikatem giełdowym Spółka poinformowła, że w dniu dzisiejszym dokonany został przydział 1 500 szt. obligacji zwykłych na okaziciela serii H („Obligacje”) o jednostkowej wartości nominalnej równej cenie emisyjnej, tj. 1 tys. zł każda i o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln zł. Termin wykupu Obligacji ustalono na 24 miesiące licząc od daty przydziału Obligacji.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 6.9 punktu procentowego w skali roku.

Emisja przeprowadzona została w trybie nie stanowiącym oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej. 

Spółka nie będzie się ubiegała o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst, ani też o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji na rynek regulowany.